Gå till innehåll

Pannservice

Om det uppstår något problem med värmepannan ber vi er först och främst kontrollera:

Om du inte löser problemet med detta gör du en felanmälan.

Värmepannor och Panngruppen

Panngruppen består av medlemmar i föreningen
Värmepannorna är föreningens och föreningens ansvar,
medlemmen har däremot ett underhållsansvar som finns beskrivet här på vår hemsida.

Viktigt är att medlemmen fullföljer underhållet då uppenbara brister i underhållet kan medföra att medlemmen blir betalningsskyldig för utfört arbete.

Hur anmälan går till
Vid fel som medlemmen inte kan åtgärda så mejla in anmälan via vår hemsida.
Därefter kommer representant från panngruppen ta kontakt med Er för vidare åtgärder. Kan vi inte åtgärda detta själva så kommer vi tillkalla reparatör för vidare undersökning och reparation. Medlemmen får absolut inte kontakta reparatör själv, utan det är ansvarig i styrelsen som beställer reparatör efter undersökning och bedömning.

OBS! Boende som direkt kontaktar reparatör från tex Göteborgs El & Rör Jour, eller annan reparatör utan att först ha kontaktat Felanmälan och blivit ombedd att ta direkt kontakt kan själv bli debiterad för utfört arbete.

SKÖTSEL IVT 490 / 690

Rengörning av luftfilter (varannan månad
Kontroll av tryck på manometer, skall ligga mellan 0,5-1,5 (2 ggr / år)
Avluftning av tank (1-2 gånger/år)
Rengöring av spillkopp och dräneringsslang (1 gång/år)
Rengöring av frånluftsdon, var noga med att inte ändra inställningen på donet (1-2 gånger/år)

Manualer

Snabbguide_690

Snabbguide 490

Skötsel 490

Anvandarmanual_Vent302

Anvandarhandledning_IVT490

Anvandarhandl_Vent402

Anvandarhandl_Vent202

Anvandarhandl_690


Heating boiler

If any issues arise with the heating boiler, we kindly ask you to first check:

If you're unable to resolve the issue with the above steps, please make a maintenance request.

Boilers and Boiler Group

The Boiler Group consists of members of the association. The boilers belong to the association and are its responsibility. However, members have a maintenance responsibility as described on our website.

It's important for members to fulfill their maintenance duties, as evident deficiencies may result in the member being liable for the work performed.

How to make a report
If there's an issue that the member can't address, please email a report via our website. A representative from the Boiler Group will then contact you for further action. If we're unable to fix it ourselves, we'll call in a repairer for further investigation and repair. Members must not contact a repairer directly; it's the responsibility of the board to order a repairer after assessment and evaluation.

NOTE! Residents who directly contact a repairer such as Göteborgs El & Rör Jour, or any other repairer without first contacting Maintenance and being instructed to do so, may be charged for the work performed.

IVT 490/690 Maintenance

Cleaning the air filter (every other month) Checking the pressure on the pressure gauge, should be between 0.5-1.5 (2 times/year) Venting the tank (1-2 times/year) Cleaning the drip cup and drainage hose (1 time/year) Cleaning the exhaust air vent, be careful not to change the setting on the vent (1-2 times/year)

Manuals

Snabbguide_690

Snabbguide 490

Skötsel 490

Anvandarmanual_Vent302

Anvandarhandledning_IVT490

Anvandarhandl_Vent402

Anvandarhandl_Vent202

Anvandarhandl_690