Gå till innehåll

Välkommen till Brf Matrosen!

Stort tack till alla de 101 hushåll som idag var ute och städade och gjorde fint i vårt område.


"Thank you very much to all 101 households who were out today cleaning and beautifying our area."


Nu finns årsredovisningen att läsa här på hemsidan. Du hittar årsredovisningen under ekonomi fliken.

"The annual report is now available for reading here on the website.
You can find the annual report under the 'economy' tab."


De förändringar av bostadsrättslagen som träder i kraft 1 januari 2023 gör att alla bostadsrättsföreningar bör revidera sin stadgar.

Bifogat till kallelsen till årsmötet, finns förslag på ändringar av föreningens stadgar.

Ändringarna av stadgarna har tagits fram av jurist från Riksbyggen.

STADGAR registrerade 170620

https://media.matrosen.se//2024/04/Stadgar_Matrosen_2023.pdf

Årsstämman, beslutade att tillsätta en kommitté som ska se över stadgarna.


Vi har nu bytt försäkringsbolag från IF till Länsförsäkringar. IF har gjort en höjning med 40% av vår försäkringspremie. Höjningen är för att vi har haft en hel del vattenskador vilket har gjort att försäkringspremien höjdes kraftigt. Vi fick bättre pris och till viss del nya villkor och hos Länsförsäkringar därav ett byte.

Från och med årsskiftet är det ett nytt telefonnummer för skadedjursbekämpning.

Ring, SIVAB Skadedjursbekämpning i Väst, telefonnummer: 0101 729729

Hälsningar Styrelsen

"We have now switched insurance companies from IF to Länsförsäkringar. IF has increased our insurance premium by 40%. The increase is due to several water damages, which resulted in a significant rise in the insurance premium. We obtained a better price and partially new conditions with Länsförsäkringar, hence the switch.

From the turn of the year, there is a new telephone number for pest control.

Call SIVAB Pest Control in the West at telephone number: 0101 729729

Best regards, The Board"


Hej

En miss från Riksbyggen har gjort att en höjninga av hyran råkade bli 5% istället för 2%.

Vi ber så mycket om ursäkt för detta. 

Riksbyggen löser detta på följande vis:

Januari-avin betalas som den är, med 3% för mycket. Februari-avin kommer att ha rätt avgift, men med ett avdrag för det som varje medlem betalade för mycket månaden innan. Från och med mars kommer det rulla på som vanligt.  

Med vänlig hälsning,

Styrelsen och Riksbyggen 


Hyran kommer att höjas 1/1-2024 med 2%

"The rent will be increased by 2% as of 1/1/2024."

_____________________________________________________________________________________

Regler för fågelmatning 

Det anmäls ofta till Anticimex att råttor och möss förekommer i närheten av bostadshusen.
En bidragande orsak är att en del boende sätter upp fågelbord, fågelmatautomater, talgbollar, mm. En del av fågelmaten hamnar sedan på marken och lockar till sig råttor och andra skadedjur. 

Det är därför förbjudet att placera ut någon form av matstationer för fåglar eller lägga ut fågelmat inom Matrosens område.

Ta gärna en promenad in i skogen och mata våra vänner där. 

"Rules for Bird Feeding

It's often reported to Anticimex that rats and mice are found near residential buildings. A contributing factor is that some residents set up bird feeders, bird feeding stations, fat balls, etc. Some of the bird food ends up on the ground, attracting rats and other pests.

Therefore, it is forbidden to place any kind of feeding stations for birds or spread bird food within the Matrosen area.

Feel free to take a walk into the forest and feed our friends there."


Tänk på att Grannsamverkan!

Hjälp varandra när ni åker iväg på semester, så att det ser ut som grannen är hemma.
Polisen och försäkringsbolag påpekar ständigt att höga, täta häckar är det bästa inbrottstjuvarna vet, då kan de verkligen jobba helt ostört. Häckarna i vårt område får vara max 110 cm höga.


Tänk på att man inte får köra in på gårdarna mer än att lasta ur och lasta in.
Parkering på gårdarna  är absolut förbjudet!

"Please note that you are not allowed to drive into the courtyards except for loading and unloading purposes. Parking in the courtyards is strictly prohibited!"


Badtunna eller spa anläggning får inte uppföras på eget eller föreningens skötselområde utan styrelsens tillstånd.
"Hot tubs or spa facilities may not be erected on personal or association-managed areas without the permission of the board."


Vi har haft en del stölder i vårt område. Vi ber alla att vara uppmärksamma!

______________________________________________________________________________

Tänk på att

sortera era soppor, vi har två sorteringsstationer i vårt område.

lämna inte framme fröer eller annat som lockar till sig möss och råttor. Vi har problem i området med skadedjur och alla behöver hjälpas åt att minimera deras besök i våra garage och på våra uteplatser.

att inte låta husdjur springa i vårt område utan koppel. Se gärna i våra regler och anvisningar om vad som gäller när man har husdjur.

"Please remember to:

  • Sort your garbage; we have two sorting stations in our area.
  • Avoid leaving seeds or anything else that attracts mice and rats. We have issues in the area with pests, and everyone needs to help minimize their visits to our garages and outdoor areas.
  • Keep pets on a leash in our area. Please refer to our rules and guidelines for pet ownership."

Frågor eller funderingar maila till info@matrosen.se

Motioner till årsmöte 2024 ska senast lämnas in senast 1 februari 2024


Nu kan man som boende i Matrosen ladda sin elbil (laddhybrider och rena elbilar) vid gård 2 på Båtsman Kapers gata och vid gård 7, Plockerotegatan. Kort för att ladda sin bil, köper man hos styrelsen till ett pris av 500 kr. Mejla styrelsen på info@matrosen.se  Att ladda sin bil kostar just nu 4 kr/kwh inkl imd skatt på 25%. (ev förändring priset följer marknaden) 

Egen sladd medtages, det är inget som föreningen bidrar med.
Fakturering av laddning sker via hyresavin varje kvartal.

Ni som nyttjar tjänsten kan få tillgång till att se er förbrukning direkt i telefonen. Kontakta Anders H för att få access. 

OBS! Det är absolut förbjudet att ladda en elbil eller hybridbil i befintliga eluttaget i garaget då det utgör en allvarlig brandfara. 

"Now residents of Matrosen can charge their electric vehicles (plug-in hybrids and pure electric cars) at courtyard 2 on Båtsman Kapers street and at courtyard 7, Plockerotegatan. To obtain a card for charging your car, you can purchase it from the board for a price of 500 SEK. Email the board at info@matrosen.se to arrange for this. The current cost of charging your car is 4 SEK per kWh including VAT at 25% (subject to change according to market conditions).

You need to bring your own cable; the association does not provide one. Charging fees will be invoiced quarterly on your rent invoice.

Those who use this service can access their consumption data directly on their phone. Contact Anders H to get access.

Please note! It is strictly forbidden to charge an electric or hybrid car in the existing electrical outlets in the garage as it poses a serious fire hazard."


På grund av ökade priser på vattnet, behöver vi höja vatten

 á contot från 160 till 200 kr per månad från 1/1 2023. Sedan tillkommer det moms  på beloppet.

Regleringen för 2022 kommer på april hyran och även den retroaktiva höjningen från 1 januari.

Du betalar endast för det vatten som du förbrukar. Avläsning sker i december månad.

"Due to increased water prices, we need to raise the water fee from 160 to 200 SEK per month starting from January 1, 2023. VAT will be added to the amount.

The adjustment for 2022 will be included in the April rent, including the retroactive increase from January 1.

You only pay for the water you consume. Meter reading is done in December."

Hälsningar Styrelsen                                                 


Angående parkering på gårdarna

Enligt Brf Matrosens skötsel regler står det:

Bilar skall alltid i första hand parkeras i garage. Föreningen disponerar 88 parkeringsplatser avsedda för boende med flera bilar och för besökare. 

Reglerna för P-platserna framgår av skyltarna vid infarten till området. 

Inne på gårdarna är endast på- och avstigning samt lastning och lossning tillåten.

Om du ställt bilen så att den hindrar framkomligheten kan den flyttas.

Inga bilar får parkera på gården. Hemtjänst samt utryckningsfordon måste ha fri lejd på varje gård. 

"Regarding parking in the courtyards:

According to Brf Matrosen's maintenance rules:

Cars should always be parked in the garage first. The association has 88 parking spaces intended for residents with multiple cars and for visitors.

The rules for parking spaces are indicated on the signs at the entrance to the area.

▶ Inside the courtyards, only drop-off and pick-up as well as loading and unloading are allowed.

▶ If you have parked your car in a way that obstructs traffic, it may be moved.

No cars are allowed to park in the courtyard. Home care services and emergency vehicles must have clear access on each courtyard."


Hyreshöjningen för år 2023 kommer att bli 1%

                                                                   Hälsningar Styrelsen


Brf Matrosen ligger i Backatorp, omgiven av skog och strövområden. På bekvämt avstånd finns Selma Lagerlöfs Torg med butiker, apotek, bibliotek, kulturhus, vårdcentral, BVC, skolor m.m. På andra sidan E6 an ligger Bäckebols köpcentrum med byggvaruhandel, matvaruhandel, sportaffärer, systembolag och mycket annat.

I närområdet finns även två golfklubbar - Albatross golfklubb och St. Jörgens golfklubb.

Strax utanför Matrosens fastighet finns en friskola med klasser från F-6 och ytterligare en liten bit bort finns en kommunal förskola för åldrarna 1-6 år.

Centrala Göteborg ligger endast 9 km från Backatorp och nås enkelt med buss, bil eller cykel.

Snabbfakta
Föreningen består av 150 lägenheter fördelade på flerfamiljshus och småhus.
Lägenheternas storlek varierar mellan 62 m2 till 120 m2.  Det finns 2 rok till 4 rok. Alla lägenheter har garage i länga med timer för motorvärmare. Föreningslokalen, som ligger centralt i området, rymmer samlingslokal och föreningsexpedition.
Här finner ni original broschyren Bofakta BrfMatrosen-1989.

Utemiljö
I Backatorp finner du skogsområden precis utanför området det finns också en sporthall fylld med aktiviteter som drivs av Backatorps IF. Genom Backatorp slingrar sig även ett motionsstråk - "Hälsans stig".

Föreningsdagar
2 ggr varje år anordnas föreningsdagar då vi gemensamt gör det fint i området och avslutar arbetsdagen med kaffe och korvgrillning. Ibland anordnas även pubkvällar för medlemmarna.

Brf Matrosen is located in Backatorp, surrounded by forests and recreational areas. Within convenient distance lies Selma Lagerlöfs Torg with shops, pharmacies, libraries, cultural centers, medical centers, childcare centers, schools, and more. Across the E6 highway lies Bäckebols shopping center with hardware stores, grocery stores, sports shops, liquor stores, and much more.

In the vicinity, there are also two golf clubs - Albatross Golf Club and St. Jörgens Golf Club.

Just outside Matrosen's property, there is an independent school with classes from F-6, and a short distance away, there is a municipal preschool for ages 1-6.

Central Gothenburg is only 9 km from Backatorp and can be easily reached by bus, car, or bicycle.

Quick Facts:
The association consists of 150 apartments distributed among apartment buildings and single-family houses.
Apartment sizes range from 62 m2 to 120 m2, with 2 to 4 rooms. All apartments have garages with timers for engine heaters. The association hall, centrally located in the area, accommodates a meeting room and the association's office.
Here you will find the original brochure Bofakta BrfMatrosen-1989.

Outdoor Environment:
In Backatorp, you will find forest areas just outside the neighborhood, as well as a sports hall filled with activities operated by Backatorps IF. Through Backatorp winds a fitness trail - "Hälsans stig."

Association Days:
Twice a year, association days are organized where we collectively beautify the area and conclude the day with coffee and barbecue. Occasionally, pub nights are also arranged for members.