Gå till innehåll

Ny lag för Brf er 1 jan 2023

Den 1 januari 2023 började den nya bostadsrättslagen att gälla. Viktiga lagändringar har skett som direkt träffar verksamheten i befintliga bostadsrättsföreningar. Förändringarna i lagen har skett för att bland annat närmare reglera vad som gäller vid renovering och ombyggnation i en bostadsrätt. Ändringarna ger bostadsrättsföreningen t ex kraftigt stärkta möjligheter att hindra bostadsrättshavare från att göra omfattande förändringar i sina lägenheter. Bostadsrättshavares intresse för att renovera och bygga om är något som vållat stora problem för många föreningar på senare år. Även rösträtt för medlemmar berörs av lagändringarna, liksom regleringen för bostadsrättsföreningar under bildande.
ÄNDRING AV LÄGENHET
Ändring av lägenhet, nya 7 kap. 7 § bostadsrättslagen
Med nya bestämmelsen blir det svårare för bostadsrättshavaren att göra ändringar i sin lägenhet utan föreningens tillstånd genom att listan med åtgärder som inte får genomföras utan styrelsens tillstånd utökas och preciseras. En medlem får med nya lagstiftningen varken nyinstallera eller ändra anordning för ventilation, eldstad eller rökkanal eller utföra annan åtgärd som har påverkan på brandskyddet.
Med den nya lagstiftningen ges föreningen även rätt att säga nej till en åtgärd som innebär att en lägenhet som har särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden ändras.
Sedan tidigare gäller att föreningen kan neka tillstånd endast om åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Om bostadsrättshavaren är missnöjd med styrelsens beslut kan han eller hon nu begära att hyresnämnden prövar frågan. Men om medlemmen gör åtgärderna ändå, så kan bostadsrätten förverkas och bostadsrättshavarens ställning försvagas därmed i förhållande till tidigare bestämmelse.
Tumregeln är numera att föreningen kan säga nej till ändring, men det finns en del att tänka på.

EN MEDLEM EN RÖST

En medlem en röst, nya 9 kap. 14 § bostadsrättslagen